Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulponderwijzers in Indië, met de daaraan verbonden periodieke verhooging, maar ook dat achtte men zelfs te veel voor ons.

Het verblijdt en verheugt ons ten zeerste, dat wij, zij het dan ook al weder onder bezwarende geldelijke omstandigheden, mogen repatriëeren. Het zal onze verslapte gestellen goed doen> onzen geest verfrisschen. Ruim 17 jaren onder de tropen (in 't laatst van '69 kwam ik in Indië) worden niet straffeloos doorleefd. En al wonen wij in een betrekkelijk koel klimaat, 't kan toch ook hier zoo stovend en //balsamiek" zijn, dat men van ganscher harte het bekende woord herhaalt: //Sonne ich bin dich müde." Evenwel, ook Nederland is geen eldorado. Iemand, nieuwelitigs van Java teruggekeerd, schreef mij uit zijn geliefkoosd Holland: //Ik verlang naar eenige zonnestraaltjes van Java".

Dankbaar zullen wij dit land verlaten, dankbaar, zeer dankbaar voor genoten zegen, voor ondervonden steun.

't Geloof in het welslagen der Java-missie bleef niet alleen ongeschokt, maar is ook zeer versterkt, gezweept als 't meermalen werd door weieens schier verpletterende teleurstellingen. Immers die leiden tot zelfkennis en tot hoogere waardeering van aanwezige vrucht. Deze zending heeft eene toekomst tegen alle kansrekeningen in, op hope tegen hope. Maar zij geeft den evangeliebode een buitengewoon afmattend en tergend arbeidsveld. Als jongen ben ik wel eens door het ijs gezakt. Nu dan was het een gescharrel om er weer op te komen, gedurig en alweder brak het je bij de handen af. Eindelijk, na ontmoedigend vele pogingen, gelukte het. Welnu, ook hier: Het gelukt!

U ziet het aan, om eene uitdrukking van Ds. hasebroek, te gebruiken, //hoe wij den drenkeling helpen." Zult u

Sluiten