Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missie zal een' strijd doen ontbranden, die niet alleen de bloeiende zending benadeelen zal. Land en volk, maatschappelijke inrichtingen, ontwikkeling op elk gebied, alles zal de nadeelige gevolgen daarvan ondervinden.

Is adressante goed ingelicht, dan heeft in der tijd de Resident Jansen , ongetwijfeld een groot staatsman, hoewel zelf Roomsch-katholiek, de vestiging te Menado van een' R.-K. geestelijke, die waarschijnlijk eene Roomsche missie onder dit volk, naast de Evangelische ten gevolge zou hebben, op staatkundigen grond ontraden. Zeer terecht, naar de bescheiden meening van adressante, die hier niet door eigenbelang of zucht tot zelfbehoud geleid wordt. Ware dat te ontraden, toen de Minahassabevolking nog voor ongeveer de helft heidensch was, hoeveel te meer moet dat onraadzaam zijn, nu de missie onder christenen wordt gevestigd.

Het behage Uwer Excellentie derhalve de zaak in ernstige overweging te nemen. Adressante legt hare bezwaren tegen de vestiging eener Roomsche missie te midden van de Evangelische gemeenten en bevolkingen der Minahassa, eerbiedig voor Uwe Excellentie bloot. Zij verzoekt Uwe Excellentie met den meesten aandrang, het belang van dit goede Minahassavolk, zjjn maatschappelijk en godsdienstig belang, wel te willen handhaven; de Evangelische zending te willen beschotten tegen aanvallen van een haar vijandig gezind, doch machtig kerkgenootschap, dat niet eenmaal een ander kerkgenootschap, anders dan noodgedrongen erkent en duldt, en zijne eigene verheerlijking zoekt ten koste van anderen; en de Evangelische gemeenten te willen vrijwaren van een' strijd, van woelingen en twisten, die niets dan verwarring voorspellen en heillooze bronnen dreigen te zijn van namelooze ellende. Zij verzoekt Uwe Excellentie met verschuldigden eerbied, doch tevens met volle vrijmoedigheid en al den ernst, dien de zaak eischt, dat het Uwer Excellentie moge behagen, den Roomschen pastoors, die de leden hunner kerk in dit land bezoeken, geen vrjjheid te laten tot missionaire werkzaamheden, waartoe zij van de Regeering geene toelating erlangden; zoodanige toelating, als die verzocht

14*

Sluiten