Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bescheiden, die bij de Regeering en bij het Bestuur over de Protestantsche kerken in Nederlandsch-Indië voorhanden moeten zijn.

Het besluit van Z.Exc. den Gouverneur-generaal, d.d. 14 Juni 1883, moest strekken, om aan alle heimelijke overgangen een einde te maken. Men leest daarin: »Ieder inlandsch christen in de Residentiën Menado, Ternate en Amboina, die zijn kerkgenootschap wit verlaten om in een ander te treden, moet daarvan mondeling in tegenwoordigheid van twee getuigen kennis geven aan den geestelijke van het kerkgenootschap, dat hij verlaten wil, met verklaring, dat hij dit doet geheel uit eigen beweging en zonder aanzoek van eenig kerkgenootschap, zullende van die verklaring terstond en kosteloos een schriftelijk bewijs door den geestelijke, die haar ontvangt, worden afgegeven, en geen inlandsch christen zonder dat bewijs in een ander christelijk kerkgenootschap mogen worden opgenomen, noch pogingen worden aangewend, om hem daartoe over te halen."

In de eerste plaats wordt door deze bepaling eene zelfstandigheid bij den inlander verondersteld, die op den tegenwoordigen trap van ontwikkeling der bevolking slechts bij enkelen gevonden kan worden. Van daar ook, dat het zekeren handlangers van den pastoor niet moeilijk valt, altijd in tegenspraak met het verbod van «aanzoek van eenig kerkgenootschap", personen over te halen om zich te doen doopen. Hieruit laat zich verklaren, dat de Roomsche kerk in 1881 reeds een getal van 2425, einde 1882 van 2671 Roomsch-katholieke inlandsche christenen in de Minahassa telde. Wat dit Christendom zijn moet, is lichtelijk na te gaan, als men weet, dat onopgeleide, onkundige personen, zoogenaamd als schoolmeesters hier en daar worden aangesteld, en dat het bezoek van den geestelijke niet kan dienen om op eenigszins voldoende wijze in het kerkelijk onderwijs te voorzien.

In de tweede plaats is de aangehaalde bepaling door den pastoor d'Armandviiie en zijne handlangers op eene wijze toegepast, die verontwaardiging moet wekken. Gebruik

Sluiten