Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

makende van het woord * terstond", werden troepen inlanders, geleid door twee personen, die als hunne getuigen fungeerden, tot de hulppredikers gezonden, om de bedoelde verklaring af te leggen en te eischen, dat het schriftelijk bewijs hun wierd uitgereikt, zelfs op tijden, dat de hulpprediker door ambtsplichten gebonden was. Gesteund door het gezag van den pastoor, ontzagen de zoogenaamde getuigen zich niet, den hulpprediker, die op gepaste wijze te kennen gaf, dat hij niet in staat was op stel en sprong aan het verzoek te voldoen, hoogst ongepast toe te spreken.

Dat deze wijze van uitvoering van het Gouvernementeel besluit niet in de bedoeling der Regeering kan gelegen hebben, zal ieder Europeaan begrijpen; doch wie zal dit den inlander duidelijk maken, als hij door ander Europeesch gezag tot zjjne handelwijze wordt aangezet ?

In de derde plaats, en hier ligt vooral het bedenkelijke van de zaak, wordt meer en meer een geest van ontevredenheid, verdeeldheid en tegenstand onder de bevolking gekweekt. Als meu kinderen afzendt om liedjes ter eere van Maria voor de woning van den hulpprediker te gaan zingen; als een deel der bevolking, zich niet ontziet, hem na te schreeuwen, kortom datgene te doen wat godsdiensthaat aangeeft en aankweekt, dan worden daaruit toestanden geboren, die in Europa onaangename, in Indië bedenkelijke gevolgen moeten na zich slepen.

En heeft zich in het vorige jaar reeds het geval voorgedaan, dat een zendeling den pastoor in tegenwoordigheid van een deel der bevolking openlijk bestreden heeft, wat kan het dan niet worden, wanneer de Protestanten, zoo Inlanders als Europeanen, het zich ten plicht rekenen tegen Rome te getuigen?

Het was zulk eene wijze bepaling, meermalen door de hoogst geplaatste autoriteiten uitgesproken, dat de Regeering in Oost-Indië, bij de toepassing van Art. 123 van het Regeeringsreglement, er tegen zou waken, dat de verschillende kerkgenootschappen in eene en dezelfde streek werkzaam konden zjjn. Het Genootschap heeft steeds ter goeder trouw

Sluiten