Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeftijd, in één woord, aan welke scholen, langgar's of pësantrèn's wij te denken hebben; want hier zijn èn de leerlingen der langgar's van 8, 9, 10 jaar en ouder, èn die der pësantrèn's, d w. z. de santri's van 15, 20, 25, 30 jaar en ouder, iu de pondoq'an van eenen kjaïkjaï, in verschillende desa's gevestigd, bij elkaar geteld. Want er zijn kjaï-kjaï's, die gehuwde santri's bij zich hebben inwonen. Doch hoe dit zij, al die leerlingen behooren voor hun leven tot de böngsö-poetihan; inaar het grooter deel zal wel alleen santri zijn gedurende de jaren der jongelingschap, om daarna als gevestigd desaman of anderszins zijne godsdienstige oefeningen als santri voort te zetten; deze en gene zal ook tot het doen van eene bedevaart besluiten; en uit zulk een persoon groeit allicht een nieuwe goeroe. Wij kennen persoonlijk van deze lieden, van welken wij het er voor houden, dat zij het ernstig en ter goeder trouw met hunnen godsdienst méenen. Maar de indruk, dien wij van alle santri's over het geheel genomen ontvangen, is rondweg gezegd ongunstig. Zij moeten als de groote reserve van den Islam, oftewel zoo iets als een persoonlijk levende reclame ten behoeve van den Islam over geheel Java beschouwd worden. Neem de pondoq'an's met hunne kjaï-kjaï's en santri's weg, en gij hebt één der voornaamste steunsels van het Mohammedanisme op Java opgeheven.

Gelukkig kunnen wij zeggen, dat het grooter deel der bevolking nog op verre na niet tot deze klasse behoort. De groote meerderheid leeft wel onder den invloed van den Islam, wij toonden het vroeger meermalen aan; maar zij mist nog de type der Böngso-poetihan; zij heet nog Bongsö-abangan. Ook in de gezinnen der Bongso-abangan wordt het kind geboren en opgevoed onder godsdienstigbijgeloovige invloeden, waaraan het Mohammedanisme

17»

Sluiten