Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen een niet te hoog tarief, zich van het noodige dood en omgevallen djatihout uit de bepaaldelijk aangewezen djatibosschen te voorzien. Ik merke hierbij op, dat slechts doode djatiboomen tot timmerhout geschikt zijn.

Geen geringe arbeid werd nu opnieuw van de christenen gevorderd. Nadat de boomen waren aangewezen, hadden zij die te vellen, tot balken te bekappen, naar eene verzamelplaats te slepen, en eindelijk naar Mödjówarnö te vervoeren, waar onder toezicht van mijn' zoon al de houtwerken voor de nieuwe kerk werden in orde gebracht, en wel met behulp en voor rekening van de christenen te Kertö-redjó.

Zonder dat eenige aansporing van onze zijde noodig was, hebben de christenen van Kertö-rëdjö, steeds geholpen door die van Ngörö en, zooveel het noodig was, ook door die van Mödjö-warnö en Bongsörëdjö, al dien arbeid met ijver en blijdschap verricht. Geve God voorspoed, opdat hunne kerk in dit jaar moge worden voltooid en duurzamer blijke dan die, welke zij moet vervangen!

Bongsó-rëdjö ging voort, het bedrag zijner spaarpenningen voor den bouw eener kerk van denzelfden aard, met f 30 te vermeerderen.

Van het bamboe kerkje met atappen dak, te Ngörö, werden de wanden van de binnenzijden der omgaande galerij naar de buitenzijde verplaatst. Toch blijft de kerk nog te klein, vooral wanneer de zendeling daarin voorgaat en de christenen van Kertö-rëdjö en Ngörö vereenigd worden. Zij, die dan geen plaats vinden, zetten zich op matten in het gangpad neder. Ook daar is het verlangen groot naar eene betere en meer duurzame kerk. Een der christenen, eene vrouw, heeft een' spaarpot aangelegd, waarin zij gelden van zich en van anderen ver-

Sluiten