Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplaatsen; doch hij verzocht nog te mogen blijven, ofschoon hij slechts ter nauwernood genoeg ontving, om zijne kleêren te koopen. Sedert is hij getrouwd met een meisje van Módjö-warnö. De nieuw benoemde Assistentwedönö heeft thans zijne hulp toegezegd, inzonderheid door ook zijne kinderen ter school te zenden, en de bovengemelde ondernemer beloofde, minstens gedurende eenige maanden, te zullen voorzien in hetgeen aan Ananias tractement ontbreken mocht. Ook ter wille der christenkinderen, thans terwijl ik dit schrijf ten getale van 17, hoop ik zeer, dat de school alzoo in stand gehouden zal kunnen worden.

In de afdeeling Sidö ardjö, district Rawapoela No. II, ook Boelang genoemd, is de gemeente Goejangan. Sedert eenigen tijd wonen de voorganger Warnö Pak Mastökö en de onderwijzer Akimas Djariö in de daaraan grenzende desa Mlaten, waar ook de kerk en de school zijn opgericht. Het zal daarom beter wezen, in het vervolg van de gemeente Mlaten te spreken.

Ook zij stichtte in het afgeloopen jaar weder eene nieuwe kerk, die met gepleisterde steenen rollaag en dak van petroleum blikken, als zink geribt, een zeer net voorkomen heeft. Behalve de moeite werd, boven de aanwezige kerkgelden, de som van / 70, door de gemeente aan deze kerk ten koste gelegd. Slechts éénmaal kon ik in het afgeloopen jaar de gemeente bezoeken. Laat mij een en ander uit mijne toen gemaakte aanteekeningen mededeelen.

v Des avonds ten 5 uren kwam ik ten huize van Pak Mastökö aan. Gemeente en schooljeugd zijn als naar gewoonte verzameld, ter begroeting. Nadat deze heeft plaats gehad en ook het tweetal bruidsparen, wier huwelijk zal worden ingezegend, is voorgesteld, wordt de nieuwe

Sluiten