Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den morgen na mijne aankomst bezocht ik de school. Ik teekende daaromtrent aan :

»Mattheus blijft steeds de kinderen op zijn' eigen, onderhoudenden trant onderwijzen. Zoo bijv. de aardrijkskunde: Hij begon met het scheppingsverhaal. «//Wie schiep in den beginne hemel en aarde?"" //«/Hoe was de aarde eerst?"" , t //Is de aarde thans nog woest en ledig?"" n //Zijn er echter nog plaatsen, die nog niet ontgonnen zijn?"" u v Weet gij Wel, hoe het met zoo'n ontginning gaat?"" ////Waarmee begint men?"" ////Goed, het maken van eene hut. Verbeeldt je nu, dat dit heele schoolbord de te ontginnen grond is. Gij, waar zult gij dan het hutje plaatsen? Wijs dat op 't bord eens aan"". // //Zóó, midden in het bosch? Zou dat gemakkelijk, zou dat verstandig zijn? Zouden dan misschien niet gauw de tijgers je komen oppeuzelen en de vergiftige slangen je bijten? Ik deed 't niet zóó, hoor!"" Spoedig wordt het teeken aan den kant gewezen. »»Juist, zóó is het beter!"" De eene boom valt nu na den anderen. Er ontstaat een open plek. Meerderen voegen zich bij de eerste ontginners. Weldra is er een gehucht gesticht en heeft men het een' naamgegeven. Het behoort onder de oorspronkelijke desa. Deze tot het onder-district, enz. enz. Ook worden rivieren, bergen, misschien wel de zee in de nabijheid behandeld. Ten laatste komt de geschiedenis van eigen gehucht, dorp of stad aan de beurt, van waar uitstappen gemaakt worden, zoover men dit zelf verkiezen zal.

't Is wel jammer, dat Mattheus zich niet geheel aan het onderwijs wijden kan. Er zou daardoor echter al te weinig tijd voor zijn ander werk, ook het evangeliseeren overschieten. In ieder geval behoort hij een geschikt en betrouwbaar helper naast zich te hebben.

Het lezen en schrijven ging vrij wel. Tellen, zelfs cijf'e-

Sluiten