Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stellig voed deze aanvankelijk niets dan wantrouwen, dat het recht zien en waarnemen nimmer pleegt te bevorderen. Zoo neme men, als 't ware, zijn' vinger en leide dien langs de lijnen, doe hem tasten en voelen, opdat bij te eeniger tijd tot kennis kome, en belijde dat Christus de Heer is, met de onberouwelijke keuze, om eeuwig zijn eigendom te worden.

Daartoe vestigde Br. jellesma , dadrtoe vestigden al de zendelingen na hem zich onder de Javanen. D&artoe namen Br. jellesma en zijne echtgenoot, en daartoe namen al de zendelingen met hunne echtgenooten na hem, kweekelingeu van het mannelijk en vrouwelijk geslacht bij zich aan huis.

Ook in het afgeloopen jaar leidden mijne dochter en schoondochter, ieder in haren kring, hare kweekelingen op. Van elk harer trouwde er ééne, ééne met den pas aangestelden, boven vermelden hulponderwijzer te Soerabaja, en beiden geven tot hiertoe een goed voorbeeld.

Bestuurders stonden mijn' zoon en mij toe, het getal onzer kweekelingen tot 12 uit te breiden. Daar eene nieuwe woning voor die kweekelingen gebouwd moet worden, waaraan mijn zoon bezig is, bleef het getal tot hiertoe uog tot 7 beperkt. Het zal echter geen moeite kosten, het aantal uit te breiden, als de woning gereed zal zijn. Daartoe werken mede de scholen.

Ik spreek voor Mödjö-warno van >de scholen". In de eerste plaats mag daaronder verstaan worden de naai- en handwerk-school van mijne schoondochter. Zij werd druk en getrouw bezocht. Zij is van groot belang. Dagelijks komen vele tientallen meisjes in aanraking met de vrouw des zendelings, en zien haar onwillekeurig in al haar doen en laten, in geheel haar gezin. Netheid en orde worden geleerd, de smaak wordt gevormd, en er wordt

Sluiten