Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het blijkt daarbij, van hoeveel belang de zanglessen van mijn' zoon zijn, terwijl tevens daarvan nut wordt getrokken tot opluistering der godsdienstoefeningen op feestdagen en bij het geven van feesten, bijzonder aan de kinderen.

Het grootste feest, dat hun in het afgeloopen jaar bereid werd, was weder dat bij gelegenheid van Kerstmis werd gegeven. Voor meer dan 700 Javaansche kinderen, ontelbare Javanen en eene aanzienlijke schare Europeanen met hunne jeugd, werd aan den avond van den 24 9ten December, in de open pandopö, achter des zendelings woning, te Mödjö-warnö, een prachtige kerstboom ontstoken. Na toespraak, afgewisseld met koorgezang, werden de extra prijzen voor trouw schoolbezoek en buitengewonen ijver, vooral in het maken van eigen opstellen, uitgedeeld. Hierop volgde, nadat de kinderen zich met vele spelen hadden vermaakt, een onthaal op rijst met de daarbij behoorende toespijzen.

Den volgenden avond had de algemeene prijsuitdeeling plaats. Elk der ruim 700 kinderen van Mödjö-warnö, Kertó-redjö, Ngörö en Bongsö-rëdjö ontving een geschenk, meest bestaande in een kleedingstuk. Eindelijk werden al den kinderen nog eens koffie en gebak voorgezet.

Wel zijn wij dank verschuldigd aan de vele belangstellenden in het vaderland en in deze gewesten, die door toezending van geschikte goederen en ruime handreiking tot het geven van zulk een feest in staat stelden. Hoevele maanden blijft dit den kinderen heugen, en hoevele maanden te voren zien zij met verlangen dit feest te gemoet! Ook hiervan wacht ik zegen voor de bereiking van het doel van ons werk.

Aan onze pogingen voor de jeugd, sluiten zich die voor onze kweekelingen aan. Het onderwijs op school

Sluiten