Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven, wordt voortgezet. Dagelijks worden zij in den godsdienst onderwezen, dat tevens tot hunne stichting en opbouwing strekt, terwijl er eindelijk lessen in opvoedkunde en Javaansche lectuur aan worden toegevoegd. Twee der kweekelingen van elders, wonen nog slechts de lessen op de school en op de catechisatiën bij. Een der leerlingen, met name Karsiman, huwde met een christenmeisje uit de desa Mlaten, den werkkring van Pak Mastökö. Hij vestigde zich daar als landbouwer. Ik hoop, dat hij voor zijne omgeving niet ongezegend zal zijn. In zijne plaats werd Boendjamin, zoon van een christen te Mödjöwangi (gemeente Módjó-warnö) aangenomen. Wij hopen, dat hij tot onderwijzer zal kunnen en willen opgeleid worden.

Steeds verder strekt zich onze kring uit tot de gemeente en tot hen, die nog geene christenen zijn. Hoevelen zijn de werkzaamheden, die wij hun verschuldigd zijn! Hulp in al de omstandigheden huns levens, ja tot zelfs in den dood; prediking des Evangelies in godsdienstoefeningen en in de huizen of bij ontmoetingen; onderwijs aan nieuwelingen en catechumenen ; aanneming, bevestiging en doop van dezen; avondraaalsbediening en bediening van den doop aan de kinderen der gemeente; besturing en leiding van alle gemeentezaken. Inderdaad het is veel en velerlei.

Gelukkig dat ons hierbij een vroom en ijverig voorganger, onze Asiël, een zevental ouderlingen en eenige kerk- en schoolverzorgers ter zijde staan. Met ijver verrichtten zij hun werk, getuige dat geen enkele uittreding uit de gemeente plaats had, slechts ééne echtscheiding uitgesproken werd.

Viermalen werden al de voorgangers uit al de gemeenten met de onderwijzers van Mödjó-warnö gedurende ééne week verzameld, om dagelijks des morgens en des avonds

Sluiten