Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet, maar waarbij hij tevens vrijgesteld is van verplichte diensten, die zijne gemeenteleden voor hem vervullen. Het beginsel van zelfonderhoud en voorziening in eigen gemeentelijke behoeften ligt daaraan ten grondslag, en wijst op het doel, waarnaar gestreefd moet worden. Maar wij zijn er nog verre, zeer verre van verwijderd, dat dit ook maar eenigszins van eenige beteekenis in de naaste toekomst bereikt zal kunnen worden. Toch is en blijft het ons aller streven; en hoe wij dat verstaan, zal men begrijpen, als men bedenkt, dat de genoemde zes medehelpers respectievelijk / 5, f 10 en f 12,50 's maands ontvangen; eene toelage, die, ook zelfs voor eenen desabewoner, waarlijk niet ruim genoemd kan worden. Wij bedenken daarbij echter, dat het met het oog op de finantieele krachten van een zendelinggenootschap, en levende in de verwachting, dat de werkkringen zich gaandeweg zullen uitbreiden, niet aangaat een' toestand te scheppen, die ons later finantieel over het hoofd zou kunnen groeien, en gewoonten te doen wortel schieten, die der gemeenten niet tot voordeel kunnen strekken, en ons later weer tot beperking en inkrimping zouden kunnen dringen. De desa-gemeenten moeten nu reeds, zooveel mogelijk immers, leeren staan op eigen beenen, en leeren leven van eigen krachten. Welke de onmiddellijke gevolgen van de handhaving van dit beginsel zullen zijn, geeft nu reeds het voorkomen van zulke gemeenten voor den deskundigen beschouwer te ontdekken. In evenredigheid is het aantal nieuwelingen, dat gemiddeld jaarlijksch toetreedt, daar niet geringer dan elders; het gemeentelijk leven, het toezicht op handel en wandel en de handhaving der tucht zullen er zeker niet minder om zijn; het onderwijs aan catechumenen zal ongelijk zijn, daar het per slot van rekening wel niet geheel, maar toch grootendeels overal

Sluiten