Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bejaarde personen verklaarden, nader met het christelijk geloof kennis te willen maken; zelfs kwam een enkele wel zoo ver van meer geregeld onderwijs te ontvangen, met de verklaring christen te willen worden; maar werkelijk kwam het er slechts een enkele maal toe. Wij bespraken dit reeds in ons voorgaand verslag. Het was dan ook destijds meer eene proef om te ervaren, wat er mee gewonnen zou kunnen worden, als een medehelper in eene mohammedaansche desa zich vestigde, gesteund door eenige in den omtrek wonende christenen, en dan door middel van een schooltje getracht werd ingang bij de desabewoners te verkrijgen. Die proef is in deze desa geheel mislukt. Doch daar wij gaarne de mogelijkheid willen aannemen, dat wij ons in den persoon des medehelpers voor zulk bepaald en eigenaardig doel hebben vergist, willen wij de poging zelve op grond van deze enkele ervaring niet veroordeelen, en kan het wel zijn, dat wij later elders met een ander persoon dezelfde proef herhalen, met eenige wijziging van methode, hoewel een schooltje daarbij nog niet afgekeurd behoeft te worden.

De nieuwe ontginning, waar deze medehelper zich thans gevestigd heeft, heet Segarran. waar door zijne bewerking nu, sedert eenige maanden, 31 zielen bij elkander wonen, en, naar bericht wordt, verschillende personen van elders het voornemen hebben te kennen gegeven, zich te komen vestigen. Het zal de eerste gemeente in dit district worden, en eene gewenschte aanleiding om de omwonende bevolking met het Evangelie bekend te maken. Onder de christenen, die zich daar reeds gevestigd hebben, zijn een paar gezinnen, die het ons genoegen doet, dat zij daar wonen; menschen wier persoonlijkheid ons grond schijnt te geven voor de hoop, dat zij het middel zullen worden, om mohammedaansche landge-

Sluiten