Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daardoor kon de zendeling slechts een' enkelen Zondag in zijne eigene kerk voorgaan, waarvoor hij eene aangename vergoeding ontving in eene zeer talrijke opkomst, vooral op Nieuwjaarsmorgen. Het werd gewoonte dat dan de christenen, zelfs van hen, die ± 25 paal ver wonen, allen, voor zooverre zij niet verhinderd werden, hier te samen komen. De daarop eerstvolgende Zondagen worden dan als eene beantwoording van dat bezoek bij den zendeling beschouwd.

Tot onze blijdschap kunnen wij hier nog bijvoegen, met eene betuiging van dank, dat ons nieuw Kerkgezangboek in gebruik kon gegeven worden. Onze dank ook aan Br. hoezoo , die voor de revisie, aan Br. koskes , die voor de correctie, en aan de Heeren m. wït & zonen te Rotterdam, die voor een' fraaien druk en uitstekend nette uitvoering zorgden. Onze christenen zijn met dit boekske zeer ingenomen.

God de Heer geve op al ons werken en streven zijnen onmisbaren zegen! Hij doe onzen arbeid strekken tot bevestiging van het reeds bestaande, tot toebrenging van meerderen, tot een' zegen voor velen, tot blijdschap, aansporing en dankstof voor de vrienden der zending, tot verheerlijking van zijnen nooit volprezen naam! Het worde ons meer en meer gegeven, in de volle kracht des woords, te zijn en te worden: Medearbeiders Gods!

o. jpoensen.

Sluiten