Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen reeds gevat, dat de sterrenbeelden, die den Westmoesson onderhouden of te voorschijn roepen, van vischaehtigen aard zijn, evenals dat bij den EuropeeschAziatischen dierenriem plaats had.

Tahoen baharoe, dat nu volgt, is, zoo als iedereen zien kan, een Maleische naam, en eene inlandsche uitdrukking heb ik er niet voor kunnen vinden. (1) Daarom is het waarschijnlijk dat de term reeds lang in gebruik is. Volgens de opgave, in de maand Januari, zou het tegenwoordig de steenbok zijn. Dit laatste is zeer waarschijnlijk, daalde ster, die men in het bijzonder de Nieuwjaarsster noemt, a uit den Arend is en ongeveer ondersraat in 't midden van Januari. Een nieuwerwetsche term voor dit hemellicht is ,/koekjesster," welke gastronomische benaming aan het koekjesfeest, d. i. Nieuwjaarsfeest, ontleend is, als wanneer hier ontzettende hoeveelheden koekjes gebakken en verorberd worden. De ontluikende bloem, bij dit sterrenbeeld geteekend, is ons niet geheel duidelijk, daar wij den oudAlifoerschen naam van het sterrenbeeld niet kennen. Is de benaming van Europeeschen oorsprong, dan moeten Spanjaarden alreeds het beeld verdoopt hebben met eene Maleische uitdrukking, evenals zij dit deden met inlandsche goden en godinnen, waarvan zij eene drieëenheid vervormden tot: de Vader, de Zoon en de maagd Maria, welke verdooping waarschijnlijk spottend herdacht wordt in een oud-Alifoersch gezang. De ontluikende bloem kan dan het ontluikende jaar aangeven, doch de verklaring daarvan moeten wij afhankelijk stellen van latere onderzoekingen.

Het nu volgende sterrenbeeld heet Simsim, en zou van wege de maand Februari, die er bij gevoegd is, de Waterman voorstellen. Simsim beteekent meikever, en dit

(1) Aant. 2. Red.

Sluiten