Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere naam voor Venus als avondster is Ipahamoemoeris. (1) Hoe wij het woord in het Hollandsch moeten overzetten is ons duister. Doch inlanders verklaren, dat de naam aan de ster gegeven werd om de volgende reden. Als men namelijk sagoweer tyfert, terwijl Venus, als avondster zichtbaar wordt, dan heeft de tapper nog tijd genoeg om na den sagoweer gedronken te hebben, andermaal te gaan. (2)

Zooals de lezer ziet, wordt het sterrenbeeld van de maand April aangeduid met den naam Ipahamoemoeris, en de hieroglyphe er bij gevoegd is een bamboe met draagband, het vat waarin de sagoweer getapt wordt.

Letten wij vervolgens op het sterrenbeeld van de maand September, dan zien wij, dat het aangeduid wordt met den naam Kaëndoan, en dat de teekening een' stralenkrans als van de opgaande zon voorstelt. Nu is Kaëndoan de naam van Venus als morgenster, of in het algemeen de plaats waar het morgenlicht zichtbaar is aan den horizon. Zooals iedereen weet, begint boven den evenaar, en dus ook in de Minahassa, de West- of regenmoesson, nadat de zon den evenaar gepasseerd is, dus in September. Vervolgens merken wij op, dat het wilde zwijn met den kop rechts geteekend is, terwijl de meikever of knabbelaar met den kop links is geteekend. Daar nu de varkens en ook de wilde zwijnen hier zwart zijn, kunnen wij niet nalaten in al het bovenvermelde eene inlandsche diepzinnigheid, een staaltje van Alifoersche geestigheid te zien. Wij meenen er in te vinden, dat het begin van den regentijd, d. i. in September, met opzet door een' tegenovergestelden term, zonsopgang is aangeduid, en de aankomst van den heeten moesson is uitgedrukt door het

(1) Zie Mededeelingen D. VII, p. 332. (2) Aant. 3. Red•

Sluiten