Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het een en ander uit de heidenwereld, eu wel voornamelijk over de verschillende vormen der afgoderij, waarbij ook Java niet onvermeld bleef. In het daarop volgende jaar behandelde ik in chronologische orde eenige voorname gedeelten van de kerkgeschiedenis, en kwam daarmede tot de hervorming. In 188C werd dit weder afgewisseld met eenige tafereelen uit het O. T. Daar ik dit gedeelte onzer II. S, in onze bijeenkomsten des Zondags slechts zelden bespreken kan, schijnt het mij niet ongepast, daarvoor ook dit jaar onze Woensdagavond-koempoelaii te bestemmen, altijd vertrouwende, dat onder onze kleine schare de belangstelling daarin steeds grooter zal worden.

Daar is een ander bezwaar, dat op kleine gemeenten drukt, eu dat ik hier ook al dikwijls ondervonden heb. Het doet zich voor, wanneer jongens of meisjes den leeftijd bereikt hebben, waarop zij in het huwelijk wenschen te treden, of althans door ouders of voogden daartoe worden aangespoord, 't Is bekend, dat dit tijdperk onder de Javanen al vrij spoedig intreedt, en dat op sommige plaatsen de ouders reeds in de prille jeugd van hun kroost verbintenissen aangaan, die op deze vroege huwelijken zijn gericht. Nu heb ik mij hier niet te beklagen, dat belanghebbenden zich vóór den tijd tot het sluiten van een huwelijk komen aanmelden. Wat ik betreur, is, dat nu en dan huwelijken van christenen gesloten worden buiten de gemeente, en wel om reden de jongeling of het meisje tot de niet-christenbevolking behoort. Zulke huwelijken toch komen der gemeente maar zelden ten goede. Niet alleen toch, dat bij het aangaan daarvan (voor den Panghoeloe) zorgvuldig wordt verborgen gehouden, dat bruid of bruidegom christen is; laatstgenoemde zelfs door het van hem geëischte uit-

Sluiten