Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn voor de kinder-catechisatie ingeschreven: 16 jongens en 7 meisjes; en voor die der grootere: 5 jongens en 5 volwassenen (2 mannen en 3 vrouwen). Ofschoon beide catechisaties over 't algemeen vrij getrouw bezocht, enkele leerlingen zelfs op geen daarvan gemist worden, zoo geldt dit toch alleen van degenen, die in of nabij de christen-kampoeng wonen. Trouwens deze?i maken dan ook gelukkig de meerderheid uit. Door of ten aanzien der verder afwonenden worden veelal bezwaren gemaakt, die bestaan tegen het uitgaan bij avond zonder geleide En schoon mij dit al wel eens genoopt heeft, om de morgenuren voor dit onderwijs te gebruiken, heb ik daarvan toch over 't geheel geen beter resultaten gezien; wijl deze tijd weder door sommigen aan eigen arbeid of dien der ouders moet worden gegeven.

Met de leiding van dit catechetisch-onderwijs belast ik gewoonlijk mijzelf, 't zij dat ik persoonlijk daarbij voorga, of dit in mijn bijzijn door mijn' medehelper laat doen. Sedert Asa door oogziekte is verhinderd, heb ik zijne taak voor dit deel, bij wijze van proefneming, opgedragen aan mijnen hulponderwijzer Iskak. Deze kwijt zich daarvan met genoegen, en vindt alzoo eene uitstekende gelegenheid tot verdere oefening. En daar hij ook niet van tact ontbloot is in het mededeelen, kan hij voor dit werk zeker allengs meer geschikt worden.

Daar ik nimmer verzekerd ben, dat mijne catechisanten langen tijd en geregeld aan dit godsdienstonderwijs zullen deelnemen, ben ik in het belang van eenige volledigheid wel verplicht, dit tot geringen omvang te beperken. Als leiddraad bij de oudere leerlingen dienen mij nog steeds onze xn geloofsartikelen, benevens het »Onze Vader" en de x geboden, daartoe opzettelijk ook in ons Javaansch Kerkgezangboek opgenomen. Naar omstandigheden wordt

23*

Sluiten