Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te ontlokken, dat meer bevat dan: ja! of neen! En dit in weerwil het haar anders niet ontbreekt aan de noodige spraakzaamheid. Slechts op den langen duur begint het daarmede eenigszins beter te gaan Toch mag ik aan enkelen de getuigenis van goeden wil niet onthouden, hieruit blijkende, dat zij, schoon niet kunnende lezen, toch haar best doen, om mede een of meer gezangverzen van buiten te leeren, welk laatste dan niet anders geschieden kan, dan door zich den inhoud telkens en telkens weder te doen voorzeggen, waartoe zij beurtelings de hulp inroepen van ieder, die daartoe maar bereid is.

Alles samengenomen kan ik bij voortduring met goed vertrouwen ook aan dit deel van het werk mijne zorgen wijden. Slechts betreur ik het, dat eenigen daarvan zoo traag gebruik maken en anderen zich daaraan geheel onttrekken. Te meer is dit te bejammeren, daar het veelal leidt tot verwijdering of afval van de gemeente, gelijk daarvan reeds menig voorbeeld voorhanden is Overigens is het mij altijd weêr goed, ook tot deze jeugdigen te mogen spreken van den eenigen vvaarachtigen God en van Jezus Christus, dien Hij gezonden heeft; hen te leiden in de kennis der waarheid, die tot de godzaligheid is; hen te waarschuwen tegen de verleiding der zonde, waaraan zij van zoovele zijden bloot staan; en te vermanen tot al dat goede, waarin de bron van hun toekomstig geluk is gelegen. Ik gevoel, dat tegen de inwerking van dit alles, vooral hier, nog ontzettend veel beletselen bestaan. Moge dan de Geest des Heeren dit onderwijs begeleiden, en het Evangelie voor jong en oud allengs meer zich betoonen als eene kracht Gods tot zaligheid!

Sluiten