Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Javaansche taal, als die, welke de scholieren gewoon zijn te spreken. Wel verstaan sommigen hunner ook eenige Maleische woorden of uitdrukkiugeu, doch wie hen in die taal toespreekt of ondervraagt, blijft noodwendig alleen aan 't woord. Deze omstandigheid is zeker minder aangenaam bij gelegenheid van bezoek van een' of anderen belangstellende, die de Javaansche taal niet machtig is. Doch wat kan men anders verwachten op eene Javaansche school, onder Javaansche kinderen, die het Maleisch als eene vreemde taal moeten aanleeren?

Hoewel er onder de leerlingen zijn, wier ouders wel een gering schoolgeld zouden kunnen betalen, wordt het onderwijs bij voortduring gratis gegeven. En zulks om armen en behoeftigen niet in den waan te brengen, dat betaling verplicht is, waardoor zij licht konden worden afgeschrikt, hunne kinderen tot mij te brengen. Eene Gouvernements subsidie, indertijd bij besluit der Kegeering voor particuliere inlandsche scholen bepaald, en naar het getal der leerlingen geregeld, komt ons sedert 1882 tot aankoop van schoolbehoeften, benevens tot onderhoud van het lokaal tegemoet.

Alvorens deze aanteekeningen omtrent mijne school te Samarang te besluiten, gevoel ik mij genoopt, nog eens te herhalen, dat deze inrichting niet geheel beantwoordt aan hetgeen ik zelf mij vroeger van de zendingschool heb voorgesteld. En nog steeds bewoog ik mij als zendeling liever in een' kring van Javaansche kinderen, die ik rechtstreeks tot het Christendom kon inleiden; en bij wie ik dus ook mijn onderwijs kon dienstbaar maken aan hunne christelijke opvoeding. Aanvankelijk heb ik dit laatste dan ook bij herhaling beproefd. Doch toen ik op die wijze slechts eenige weinige leerlingen verzamelen kon, en dezen mij telkens met mijn christelijk-godsdienstig

Sluiten