Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zoover te brengen. En dit is voornamelijk hieraan toe te schrijven, dat bij den voorganger de noodige lust ontbreekt voor het onderwijs der jeugd, welk laatste misschien voor een deel moet verklaard worden uit de omstandigheid, dat hij tot dit werk niet is opgeleid. Uit aanmerking hiervan ben ik er dan ook reeds voor lang toe overgegaan, om Philémon voor de school iemand ter zijde te stellen, die zich daar wat beter en gemakkelijker bewegen kan, En sedert als zoodanig een zijner eigen zoons (Gersom) werkzaam is, mag ik de hoop voeden, dat de school te Kajoe-apoe meteen niet te gering aantal leerlingen geregeld zal kunnen worden voortgezet. Gersom is een oud-leerling van Mödjö-warnó, die, na terugkeer van zijn' vader te Kajoe-apoe, eenigen tijd privaat-onderwijs van mij genoot te Satnarang. Ofschoon ook hij nog steeds leiding en onderricht behoeft, kan hij zich toch met de door hem opgedane kennis voor de Kajoe-apoesche jeugd op den duur wel nuttig maken. En zeker heeft hij daartoe meer lust en aanleg dan zijn vader. Bovendien maakt zijn zachte aard hem ook wel geschikt, om met kinderen om te gaan, zoodat ik mag gelooven, dat ook deze laatsten wel gaarne onderwijs van hem ontvangen.

De meerdere bestendigheid der school dagteekent van den tijd, dat wij begonnen zijn, de leerlingen te verzamelen in het avonduur. Kan men elders daartoe wel den middagtijd (van 11 tot 1 è 2 uren) bestemmen, het ontwoekeren van die uren aan den arbeid scheen te Kajoe-apoe zooveel bezwaar te geven, dat de school daarbij slechts een kwijnend bestaan kon voortslepen. En nu zal ik niet zeggen, dat juist de avond zich in alle opzichten voor het onderwijs der jeugd aanbeveelt, de leerlingen, die niet in de naaste omgeving der school wonen, kun-

Sluiten