Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen in den regentijd het tegendeel getuigen. Ook zijn eronder de kleineren, wien het altijd veel moeite kost, oin de oogeii tot 8 uur open te houden, en die daarom boek of lei maar liever tot oorkussen bezigen. Doch het feit bestaat, dat de school thans, bij avond, veel getrouwer wordt bezocht dan vroeger, en slechts bij onstuimig weder in dén west-moesson nu en dan moet stilstaan.

Dat het veranderde leeruur ook aan het sterkte-cijfer geen kwaad gedaan heeft, is boven reeds gebleken. Vooral in de jongstverloopen maanden hebben zich onderscheiden jongens van buiten de gemeente aangemeld, waardoor het totaal der ingeschreven scholieren dau ook eene vroeger ongekende hoogte heeft bereikt, en de niet-christenen voor het tegenwoordige zelfs in de meerderheid zijn. Hoe het sedert met de dagelijksche opkomst gesteld is, verlang ik wel, weer eens spoedig in persoon te gaan opnemen. Want hetzij dat de school gehouden wordt in mijn pon dok (logies), hetzij de leerlingen samenkomen in de woning van Philémon, of wel ten huize van Gersom (welke drie plaatsen beurtelings tot dit doel worden gebezigd): nergens is een lokaal, dat geschiktelijk zooveel discipelen bevatten kan. Het zal de vraag kunnen worden, of wij in de gegeven omstandigheden niet verplicht zijn, naar eene andere, liefst afzonderlijke gelegenheid uit te zien, die dan ook eens wat meer aan de eischen eener school kan voldoen. Tot dusverre hebben wij ons met de bestaande localiteit zonder veel bezwaar beholpen, al kan het daar dan ook niet anders dan zeer huiselijk toegaan. Inderdaad! wie naar Kajoe-apoe zou willen komen, om school-inspectie te houden, wordt vriendelijk verzocht, zijn bezoek nog onbepaalden tijd uit te stellen. Maar zoo daar een belangstellend vriend is, die zich aan het primitieve niet ergert, en ook gebrekkige

Sluiten