Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken? Zeker wordt hiermee niet beweerd, dat ik ons lager onderwijs ook in de désa, wil overplanten. Maar als het nu blijkt, dat ook daar sommigen wel wat lezen, schrijven en rekenen willen leeren, zouden wij hun daarin dan niet ter wille zijn ? Zouden wij niet van die gelegenheid ook hier gebruik maken ter bereiking van ons doel? En dan zooveel te eer bij kinderen, als de ouderen nog steeds moeielijk te genaken zijn? Bovendien, wij staan hier voor eene gelegenheid tot onderwijs, die van de gemeente is uitgegaan, en in de eerste plaats ten haren behoeve onderhouden en gehandhaafd wordt. De school kan dus een meer beslist christelijk karakter dragen. En zij moet dit blijven doen, ook wanneer de christen-kinderen de minderheid uitmaken. Ten zeerste verlang ik naar de geillustreerde Tjarijos 1 0 4 (2 X bi Bijbelsche geschiedenissen onlangs van wegeons Nederlandsche Bijbelgenootschap ter perse gelegd), (]) ten einde die als leesboek aan allen ter hand te kunnen geven. Thans maken de oudsten daartoe van het Javaansche Evangelie van Markus gebruik. En wat zij daaruit lezen, wordt ook door de jongeren aangehoord. Christen-kinderen en anderen hooren van den Zaligmaker van zondaren, die ook tot heil der Javanen op aarde verschenen is, en reeds voor lang heeft aangevangen, ook op Java zijn Koningrijk te stichten. Als uit zijnen mond vernemen zij van God, onzen Vader, die in de hemelen is, en van wat zij te doen en te laten hebben, om Hem welbehagelijk te zijn. Zoo worden dan ook hier in jeugdige harten de zaden gestrooid van iets hoogers en beters dan de Javaansche samenleving kan aanbieden. En zoo toont de gemeente, hoe klein en gering zij ook wezen moge, toch de draagster te zijn der

(1) Thans gereed om te worden verzonden. Red.

Sluiten