Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel is waar zou deze bemoeienis van het Bestuur zich voorloopig nog niet tot den Javaan in het binnenland kannen uitstrekken. Doch hiermede is slechts gezegd, dat voor den landbouwer andere maatregelen noodig zijn, waaraan het restant van het sedert eeuige jaren op Java geheven hoofdgeld misschien kan worden dienstbaar gemaakt. De tegenwoordige atoeran (regeling) heeft in ieder geval al zeer weinig behagelijks. Welk goed politieman - ook onder • onze Europeesche ambtenaren - kan vrede hebben met een heir van trawanten, die zich gedurig de oogen moeten uitwrijven, om niet in slaap te vallen P En welk humaan politie-rechter stuit het niet menigmaal tegen de borst, een' armen drommel straf te moeten opleggen wegens gebrek aan waakzaamheid, die nu eenmaal in gemoede niet van ieder te vorderen isp 't Ergste is nog, wanneer dit jonge menschen treft, die als plaatsvervangers van anderen, ik zal niet zeggen, er maar aan worden gewaagd, maar toch, zoowel bij nacht als bij dag, er op uit moeten. Ook te Kajoe-apoe was dit wel eenigszins het geval. En ik mocht daarom een woord van vermaning niet achterhouden, om jeugdige krachten toch niet te zwaar te belasten. Ik weet wel, dat men op wacht nimmer alleen is, en bij onderlinge schikking daar altijd beurtelings een tukje kan doen. Maar, o wee! hoe dikwijls gebeurt het, dat degeen, die op post moet staan, mede indommelt, en alzoo zich zelf en zijn' kameraad straf berokkent. De districtspatrouille heeft natuurlijk geen oog voor jong of oud. Wanneer zij op behoorlijken afstand door de wacht niet wordt aangeroepen, weet zij wat haar te doen staat. De ualatigen worden geappointeerd en hebben voorts te lijden, wat er op staat. Slapers op wacht ontvangen acht dagen gevangenisstraf, waarbij hun ook eenige arbeid, hetzij in of buiten

MED. N.Z.G. XXXI. 25

Sluiten