Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gevangenis wordt opgelegd. Schoon op zich zelve niet zwaar, is deze straf toch vernederend. En hierbij komt, dat zij den onnoozelen slaper in eene omgeving brengt, die op zijne zedelijkheid zeker niet gunstig werken kan.

Nu en dan als de modin (dorpspriester) van Kajoe-apoe aan de patrol-désö (desa-patrouille) deelneemt, zet ook deze zich wel in onzen gezelligen kring neder. En daar de christenen wel gaarne zooveel mogelijk een vriendelijk verkeer met hem onderhouden, is -hij ook hier altijd welkom. Soms geeft zijne tegenwoordigheid aanleiding tot het bespreken van mohammedaansche leer of gebruiken, waaromtrent men dan van hem wel eens wat hooren wil. Zoo hadden wij het onlangs over de zes profeten, van wie de Islam leert, dat zij ieder een' eigen godsdienst hebben ingesteld. De modin scheen hiermee ook wel bekend. Hij wist die zes profeten allen te noemen. Slechts in de volgorde vergiste hij zich. Philémon verbeterde hem op dit punt, en herinnerde vervolgens de Arabische bijnamen van die Nabi (profeten) en de beteekenis daarvan. Menige bijzonderheid werd hieraan vastgeknoopt, waaruit voor iedereen wat te leeren was, en waarin ik mij ook wel vinden kon. Intusschen was mij voorgekomen, dat Philémon van die bijnamen eene eigene uitspraak had, of liever, dat hij de Arabische woorden hier eD daar verminkt en onkenbaar maakte. In stilte nam ik mij daarom voor, hem bij gelegenheid hieromtrent eens beter in te lichten. En ik gaf daaraan gevolg, toen kort daarna zijn zoon Gersom eens te Samarang was. Hem liet ik daar uit een boek de bedoelde correctie overschrijven, om die ook aan zijnen vader te kunnen toonen. Gersom, niet tevreden met die enkele bijnamen en hunne beteekenis, copiëerde de geheele passage, die daarop betrekking had, aanvangende niet de woorden:

Sluiten