Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e/déné na bi ingkang sami mëngkoe Saréngat katahipoen nënëm (de profeten, die een' godsdienst stichtten, zijn zes in getal); enz. (1) Gersom nam het geschrevene mede naar huis, en ik hoorde niet meer daar van. Maar toen die zes profeten bij een volgend bezoek wederom ter sprake kwamen, en Philémon nog steeds hunne bijnamen verbasterde, vroeg ik natuurlijk, of hij Gersoms aanteekeningen op dit punt niet had ingezien? Ja, dit had hij wel; maar het was hem niet bevallen, dat ik daar ook Mohammed had opgegeven als godsdienststichter. Al wat ik Gersom had doen overschrijven - zeide hij - was afkomstig uit de Pësantrèn (priesterscholen), en dit behoefden wij nu juist niet verder te brengen. Op deze aanmerking - want dit was het - kon ik voor het oogenblik niet anders dan al hoofdschuddend

(1) Voor den belangstellenden lezer laat ik hier de bedoelde passage volgen, zoo als die voorkomt in »het boek 116dj ö Pirangon," uitgave van T. Roorda, 1844, pag. 79: jf rjxn vj^nrmQcdn ttbtM i&ttLm h i o O O o o oxn fónjip \ omm t& asn cuini cm ^ \ tun (Kil(3a$i(K^ r Q-(un(M (p tin cïrlmi uj Qrmi wn r^i^anrn'Qrcrrrj{\ ny$r a/iQ <r^\ <K7i (enj^\ runcif^ nsn cft] oj) Jlltui an ca ~h?igy (inmn ojioji a&jq (unofj^d^ xn^ mamojivï^'q't&i<va.\ tun2 odn (tin vu tui iï?> jui/f \ »oï ircow (zjmri i&t do rjtru tun (ut oji otxa (u^ <ci ^af^(n/^(kt^ inmaui >» .Q

25*

Sluiten