Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Benkoelen geen' toelating kon ontvangen, omdat er geen heidenen waren, (NB. slechts 1/550 van de bevolking is mohammedaansch, maar zóó beducht zijn de \ederlandsche autoriteiten voor den Islam), is in '86 op zijne terugreis naar Nederland, op de reede van Benkoelen gestorven. Het Barmensche Genootschap stond - na in zekere bepalingen over het arbeidsveld genoegen genomen te hebben -aan de Luthersche Vereeniging een' zijner kweekelingen af, j. kersten , die op 30 April '87 naar zijne bestemming is afgereisd, en de door zijn' voorganger gestichte woning en school te Passoemah - Oeloe — Manna op Sumatra zal betrekken.

Zoo komen wij tot Java, waar in de laatste jaren ongelijk veel meer dan vroeger gearbeid is. In Batavia zelf staat een zendeling, haag , van het Java-comité aan het hoofd van eene reeds jaren bestaande, kleine inlandsche gemeente; terwijl de zendeling huising van de C hristelijk-gereformeerde kerk, naar het. eigenaardig inzicht, dat inen door opwekking van christelijke gezindheid onder de Europeanen ook het meest op de inlanders vermag, - evenzeer onder Javanen en EuroJavanen als onder Europeanen tracht te arbeiden.

De grootste inlandsche gemeente in dit deel van Java is de reeds bijna twee eeuwen bestaande gemeente te Depok, die met haar 600 zielen onder het bestuur staat van de Indische kerk. Op eigen hand arbeidde in deze omgeving de Oost-Indische ambtenaar Mr. f. l. anthing, wiens gemeenten in de residentiën Krawang, Bantam en Batavia, na zijn overlijden, bediend werden door den zendeling d. j. van der linden van de te Rotterdam gevestigde //N ed er 1 a n d s c h e zend i ngs - vereen i ging." Helaas, de ijverige dienstknecht, redacteur ook van de eenige in Indië uitgegeven Hollandsche Zendingcourant vde Opwekker", is door zijn' zender tot hooger werkkring

Sluiten