Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdient ernstige beschuldiging, wanneer het, niet deukende aan de vrucht hunner moedige ondernemingen, hun zijne hulp en steun niet geeft. De .plicht van een' staatsman is, met al wat sterk en handelend is, te rekenen; te rekenen met alle zedelijke machten, en er zich van te bedienen in het belang van zijne staatkunde."

Van Cheribon, den meest oostelijken post der ,/Nederlandsche zendingsvereeniging," is de afstand niet groot naar het arbeidsveld der Nederlandsche gereformeerde Zendingvereeuiging, gaande van Tagal uit, zuidelijk tot Probolingo, in de residentie Bagelén. Legt dit genootschap den nadruk op de onderteekening van de belijdenisschriften der Synode te Dordrecht, het wil tevens, dat het zendingwerk niet van eene vrijwillige vereeniging, maar van de kerk uitgaat, zooals de kleine gemeente te Renkum hier te lande dat wilde, die twee zendelingen uitzond, maar bij gemis aan samenwerking van andere gemeenten, haren arbeid aan de Gereformeerde vereeniging overgaf. Het telt nu 30 gemeenten met ca. 3000 zielen, vroeger onder vijf zendelingen, thans, door allerlei omstandigheden, onder één' zendeling, wilhelm, (1) in een gebied van Midden-Java, ruim zoo groot als geheel Nederland, in de residenties Tagal, Banjoemaas, Pekalongan en Bagelén, De zendeling bieger , thans in Nederland, waar hij het Evangelie van Mattheus in het Javaansch uitgaf, (i) heeft honderden tot den doop gebracht. (3) Vermeer , in '78 door de Vereeniging ontslagen, omdat hij met en voor bij hem inwonende kweekelingen een toko (winkel) had geopend, die hij echter

(1) zuidema, Fries van geboorte, is hem thans als helper toegezonden. (2) Prof KKRN gaf van die vertaling een hoogst gunstig getuigenis.

(8) Veel droeg daartoe bij de Javaan Sadrach, die echter meermalen eene zeer verdachte houding aannam. Hij schijnt thans met Wilhelm op goeden voet te staan. Red.

Sluiten