Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 gemeenten met 8000 zielen, onder 9 voorgangers, 19 onderwijzers en een aantal kweekelingen. Zij droegen voor den bouw der kerk, thans ook met een orgel verrijkt, op de hoofdplaats niet minder dan ƒ 10,000 hij, behalve nog zooveel materiaal, dat zij aanbrachten. Voor den schoolbouw ontbrak het niet aan steun en hulp ook van de Europeanen te Soerabaia en van den Regent met zijne Javaansche ambtenaren. De voortgezette boschontginningen met aanleg van christendorpen, geven aan den kring steeds grooter omvang, zoodat de beide zendelingen j. en a. krüijt , vader en zoon, mettertijd meerder geordende helpers zullen behoeven.

Zuidelijk ligt de residentie Pasoeroean, het arbeidsveld van kreemek . Was daar eerst van éénen zendingpost sprake, Swaroe, in 1874 om en bij 250 zielen tellende, uit dien éénen kwam Pëniwen, straks Këndal-pajak, voor welks kerkgebouw vriendelijke handen in Nederland geld verzamelden; nu ook Bantoer, terwijl ook op het Tënggergebergte een helper gevestigd is. Te samen telt de zending Malang ruim 1000 zielen, onder leiding van 7 helpers. (1)

Verlaten wij dit deel van het zendingwerk niet zonder eene opmerking. Men heeft wel eens de gedachte uitgesproken, om de zending-gemeenten op Java aan de Indische kerk over geven. Wie van naderbij ziet, gevoelt wel, dat dit niet kan, zoolang, te midden van eene overwegend mobammedaansche bevolking, deze christenkerken met hare scholen, nog »kerken in de verstrooiing" zijn, in de talrijke desa's één voor één hare uitbreiding zoekende.

(1) Daar intnsschen Br. KRKEMER tijdelijk naar het vaderland is teruggekeerd, heeft ür. J. KRUIT zich met de verzorging van deze zending bela9t. Red.

26»

Sluiten