Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans hebben de Barmensche zendelingen er wederom 1 posten, met ca. 1000 gemeenteleden, 450 avondmaalgangers en even zoovele schoolgaande kinderen. Zegt ons hart: 't is wel droevig, dat in onze vaderlandsche koloniën een vreemde het werk doet, - verblijden wij ons veel meer, dat, nu eigene krachten tekort schieten, of niet genoeg worden ingespannen, anderen in liefde tot dien arbeid ingaan."

De berichten getuigen van ijzingwekkende gruwelen, die daar nog aan de orde zijn; van de bezwaren en moeiten aan de bezoekreizen verbonden; van de weinige iulandsche christenen, die voor hulp in school en kerk geschikt zijn; maar tevens van langzame uitbreiding, ook onder de Chineezen aan de kustplaatsen. Hier is de zending nog met het ontginnen van den harden akker bezig. Voor het doel van ons overzicht der christelijke zendingen, iD verband ook met het hulppredikerschap, acht ik het beter, thans Celebes tot het laatst te bewaren, en van Borneo, waarvan niet veel, helaas! valt te berichten, zuidoostelijk terug te keeren tot die reeks van eilanden, die naast Java een ietwat gebogen, rechte lijn vormen, doorloopeude tot aan de zoogenaamde Zuidoostereilanden.

We komen in de residentie Timor. En wel eerst op het eiland Soernba, bijna zoo groot als een vijfde van Nederland. Daar arbeidt landwaarts in onder de eigenlijke Soembaneezen, in het gebied van den Radja Lewah, die nageuoeg het gansche binnenland aan zich heeft onderworpen, de zendeling van alphen van de Christelijk gereformeerde kerk, wien de in October '86 uitgezonden zendeling bolwijn wordt toegevoegd. Het is een begin. Het huis moet nog gebouwd, de taal geleerd worden. Aan de kusten bestaat de bevolking vooral uit van andere eilanden overgekomene^, meest Sarorneezen, order welken twee

Sluiten