Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik waag nog eene opmerking over die hulppredikerschappen in de Molukken. Hier moest het stelsel van overplaatsing, na zoo of zooveel jaren, geheel worden afgeschaft, als het bestaat. De hulpprediker zij en blijve 7endeling, al ontvangt hij zijne bezoldiging niet van het Genootschap, dat hem opleidde, maar van de Regeering. Hij geve zich geheel aan zijne inlandsche gemeenten, en blijve er. Hij onderhoude de gemeenschap met de zendingvrienden in het vaderland, en zende regelmatig zijne berichten over het meest merkwaardige van zijnen werkkring, helaas in Nederland zoo weinig bekend. Hij zende, als hem de gave daartoe niet ontbreekt, ook aan onze groote dagbladen, belangwekkende reisverhalen, gelijk de Ambonsche predikant offerhaus liet zijne geplaatst zag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant als feuilleton, April '87. Want alleen door vermeerderde kennis wordt grooter belangstelling, en alleen door grooter belangstelling, ernstiger behartiging, dieper plichtsbesef, ook bij onze Regeering en regeeringslichamen gewerkt.

Ik noemde dit reisverhaal, ook omdat het ons brengt in tot nu toe niet genoemde hulppredikers-afdeelingen, de Aroe- en Key-eilanden, behoorende tot de Zuidoosteren Letti en Kisser, behoorende tot de Zuidwester-eilanden. Op Letti , standplaats Serwaroe, is als Hulpprediker m. birkhoff , van de Utrechtsche Vereeniging? Mag ik het voornaamste aanteekenen ? Op Groot-Key hadden een honderd inwoners zich bereid verklaard, tot het Christendom over te gaan. Op Nila zullen de inwoners binnen een halfjaar een woonhuis en school (kerk) gereed maken, om een' goeroe (inlandschen godsdienstonderwijzer) behoorlijk te kunnen ontvangen. Op Letti, waar reeds een flinke inlandsche hulpprediker w erkzaam is, had eene heidensche negory, Loehoeleli, uit eigen beweging

Sluiten