Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te doen worden van de voorrechten, ons verleend in de gemeenschap met onzen Heer en Heiland? Kunnen wij Nederlanders achterblijven, waar het geldt onze Oost?

Welnu! Ik wensch u daartoe een' weg voor te slaan. Laat ons een Comité vormen, samengesteld uit leden van al de hier te lande bestaande genootschappen en ve re en i gin gen , die de belangen van het godsrijk in onze Oost bedoelen: een algemeen zendingcomité. Laat dit comité kennis zoeken van den aard en den graad van alle bestaande behoeften eti gelegenheden; zich op de hoogte stellen van aan te wenden middelen, zoo veelsoortig mogelijk. Reeds deze kennis zal ons baten. Laat dit comité een plan ontwerpen, dat Indië in al zijne deelen naar maat en graad omvat.

Ik vertrouw, dat naar mate de behoeften en eischen meer en vooral beter bekend zullen worden, men ook naar die mate in ons land meer zal gaan gevoelen, wat voor Indië gevorderd wordt; dat velen zullen genezen worden van vooroordeelen en onverschilligheid, en dat diensvolgens ook de hulpbronnen ruimer zullen vloeien.

Het zij mij vergund, u dit als eerste punt van bespreking aan te bevelen. Mogen onze redenen strekken, om het tot volkomen klaarheid op te voeren! De 22 8te Juni van het jaar onzes Heeren 1887, sta voortaan aangeteekend als de dag, waarop de Nederlandsche Protestanten geheel Ned.-Indië als het veld van hunnen zendingarbeid aanvaardden!

II. Arbeidsverdeeling in het werk.

Is ons gebleken, dat arbeidsverdeeling op het zendingveld noodig zal zijn ter bereiking van het doel, dat wij

Sluiten