Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons gesteld zien, meer nog zal kunnen blijken, dat arbeidsverdeelirig in het werk zelf noodig is, tot het versterken en beter aanwenden van krachten, en zoo ook ter besparing van middelen, om niet te zeggen tot het opheffen van verkwisting.

In de zending is noodig:

a. Keunis van landen en volken, van instellingen, vooral van maatschappelijke en huishoudelijke toestanden. b. Grondige kennis van de volkstalen. c. Eene gezonde opvatting van het karakter der godsdiensten, gegrond op zelfstandig onderzoek. d. Zorg voor volksonderwijs van verschillenden aard, strekking en gehalte. e. Beoefening van genees- en heelkunde. /. Toepassing van den landbouw en de industrie, naar de eigenaardige behoeften van het zendingveld.

g. Kennis van wetten en verordeningen en de daaruit voortspruitende verhouding tot het Gouvernement en de Inlandsche hoofden.

k. Een personeel van mannen, vervuld van liefde tot God en hunne medemenschen, toegerust met de noodige bekwaamheden om in Gods kracht als evangelieboden op te treden.

En let men voorts op het vele, dat hier te lande gedaan moet worden, om de goede en groote zaak te bevorderen, dan zal wel in de eerste plaats in aanmerking komen:

a. Het opleiden van zendelingen. b. Het inlichten en aanvuren van de gemeente, door gesproken woord en geschriften. c. Het behandelen van zaken in het openbaar of bij de Begeering.

Drie andere punten, die reeds ieder op zich zelf een afzonderlijk departement zouden vorderen.

Sluiten