Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIË.

rit het Koloniaal verslag van 1888.

(Hoofdstuk K. Ajd. III).

EEREDIENST,

§ 1, Christelijke godsdienst,

a, Protestantsche eeredienst.

Predikanten, enz. Zooals reeds in 't verslag van 1886 is gemeld, is in dat jaar eene reorganisatie vastgesteld van het personeel voor den herderlijken dienst bij de Protestantsche Europeesche gemeenten in Indië en bjj de tot het leger behoorende Protestantsche militairen, ten gevolge waarvan de formatie van 35 predikanten, 2 veldpredikers en 3 hulppredikers lste klasse (1) vervangen is door eene formatie van 39 predikanten of van zooveel predikanten minder als het getal bedraagt der nog in functie gebleven hulppredikers lste klasse. Deze reorganisatie, waartoe betrekking heeft het Koninklijk besluit van 1 Augustus 1886 n°. 16 (Indisch Staatsblad 1887 n°, 28) en het in 't vorig verslag bedoelde Indisch besluit dd. 27 April 1887 n°. 2/c (Javasche Courant van 6 Mei 1887) is in laatstgenoemde maand ten uitvoer gelegd. In de

(1) Onder de hulppredikers lste klasse is hier niet gerekend die te Depok (Buitenzorg), omdat deze gemeente (en de onderhoorige te Toegoe) grootendeels was te rangschikken onder de inlandsche Christengemeenten, waarom dan ook, toen de bedoelde hulpprediker in October 1887, na op verzoek bekomen eervol ontslag, 's lands dienst verliet, in zijne plaats een hulpprediker 2de klasse werd aangesteld. De weinige Europeesche gemeenteleden te Depok behooren tot het ressort van den predikant te Buitenzorg.

MED. N Z O. XXXIII. 1