Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gong op Molaha gehoord? Er dreigt een ongeluk!" En ja wel, op het zelfde oogenblik hoorde ik de gong der verdwenen negery."

De verhaler zwijgt, en alhoewel we een zeer vertrouwelijk gezicht zetten, toch blikt hij ons aan, als wilde hij zeggen: (/Jullie Europeanen gelooven niets anders dan wat je ziet." Wij zwijgeu, en verhuizen het ontstaan en de uitwerking van het verhaal naar de oud Ambonsche poëzie, terwijl wij heel wat blijven gelooven van wat niet gezien wordt.

Het maakt een' aangenamen indruk op ons, nu wij de negery Aboeboe binnenkomen. Wel schijnen hier de kinderen langer naakt te loopen dan elders; wel zijn de bewoners wat lomper en onvrijer dan in andere negeryen; doch de bevolking ziet er welgedaner uit en de huizen zijn beter. Vooral de vrouwelijke helft der bewoners ziet er goed uit, en ziekelijke individuen zijn hier blijkbaar zeldzaam.

//Dat komt daar van daan" zoo licht ons een reisgenoot in, w dat de pap hier anders gegeten wordt."

»De pap anders gegeten?"

»Ja zeker mijnheer, anders gegeten."

//Hoe dan toch?"

, Wel, des avonds kookt men de pap, zet ze's nachts in den dauw. En daar dauw noodwendig gezond moet zijn, is bedauwde pap zeer gezond."

Een pickwickiaansche opmerking, en waard te worden opgeteekend. r Des morgens wordt die koude pap met verschen palmwijn naar binnen gewerkt, en daarvan zien de bewoners er zoo goed uit."

De gemeente in deze negery is in den laatsten tijd ook vrij wat gezonder geworden. Dit was te danken aan een jongmensch, door Br. kornfeldt te Ambon opgeleid en hier als goeroe-djamaat of voorganger geplaatst. Het