Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigd. De woorden van den Apostel Paulus, aan het hoofd van dit bericht geplaatst, vinden in het bovenstaande hunne verklaring. Ilem was op zijne apostolische zendingreizen in 't algemeen, en te Efeze in 't bijzonder, voor de evangelieprediking eene groote krachtige deur geopend, maar er waren vele tegenstanders. Het ligt niet binnen de grenzen van dit bericht, nader in te gaan op de beteekenis dezer uitspraak voor Paulus zeiven. De ervaring van den Apostel is die van alle evangeliedienaren, inzonderheid van hen, die het Christendom brengen aan niet-christelijke volken. Het is waar, lang niet altijd vinden deze eene groote en krachtige deur geopend. De zendinggeschiedenis weet ook te verhalen van schijnbaar vruchteloozen arbeid, tientallen van jaren achtereen, tot op onze dagen toe. Maar waar het werk der zending, als in de Minahassa, met zoo rassche schreden voortgang maakte, daar mag met recht gesproken worden van eene groote, krachtige, geopende deur, doch met niet minder recht, van vele tegenstanders. En dan willen we onder het laatste woord niet alleen verstaan personen, maar ook zaken, toestonden en omstandigheden, zoo in als buiten de gemeente.

Vaak kan men een groot onderscheid ontdekken in de beoordeeling en waardeering van het zendingwerk, al naarmate het betrekkelijk jeugdige zendingen en haren eersten bloei, of arbeidsvelden waar het Christendom de overwinning behaalde, betreft. Eene jeugdige christelijke gemeente van eeuigen beduidenden omvang, te midden eener mohammedaansche of heidensche bevolking, waar de zegenrijke werking van evangelieprediking en, christelijk schoolonderwijs verrassende uitkomsten oplevert zal zich meestal verblijden in de belangstelling van velen. Zij is als een lief aanvallig kind, waarmede iedereen

4*