Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap hebben het Evangelie in de Minahassa gebracht. Mochten zij ook al in Europa tot onderscheidene Protestantsche gezinten behooren , hier verloor het kenmerkend eigenaardige van de kerkgenootschappen beteekenis en kracht. »Vrede door het bloed des kruises" was de leuze; het werkdadig Christendom voort te planten was het doel. De allengs ontstane gemeenten waren eenvoudig christengemeenten, en als men nadere qualificatie mocht wenschen, dan waren het Evangelische christengemeenten. Later ingetreden omstandigheden, met name de propaganda van RoomschKatholieke zijde, hebben het noodzakelijk gemaakt, dat onze christengemeenten Protestantsch geheeten worden.

De Protestantsche Minahassa is eene benaming ten volle van toepassing op ons land en volk. De gemeenten zijn verdeeld, behalve de hoofdplaats Menado en omstreken, waar een Predikant werkzaam is, in tien ressorten, ieder waarvan toevertrouwd is aan een' Hulprediker. In het begin van het verslagjaar waren alle ressorten van H ulppredikers voorzien. In de tweede helft daarvan echter was de Hulpprediker j. boddé van het ressort Koemelemboeai genoodzaakt, wegens treurige ziekteverschijnselen, naar Java te gaan, waar deskundigen een' tocht naar Nederland noodzakelijk achtten. Mocht het den Heer behagen hem te doen herstellen! Sedert zijn vertrek is de verzorging der gemeenten in bedoeld ressort waargenomen door den Hulpprediker van Amoerang, c. 1. van de lietde , die zich met de hem eigene nauwgezetheid en toewijding van die taak kweet en blijft kwijten.

Overigens werden de Predikant ven Menado en de Hulppredikers allen gespaard bij het leven en de gezondheid, behoudens min of meer lastige ongesteldheden van enkelen. Zij konden dus hun dienstwerk nagenoeg geheel ongestoord verrichten. De Predikant van Menado bezocht