Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweemalen de christenen te Gorontalo, zoo wei de inlandsche als de Europesche gemeente aldaar. Evenzoo bracht hij tweemaal een bezoek aan de Europesche gemeente te Tondano. Overigens zijn de onderscheidene ressorten der Hulppredikers door den Predikant bezocht.

De ressorten der Hulppredikers omvatten verschillende aantallen gemeenten. Dat vau Tomohon heeft drie gemeenten. De overige gemeenten tot dat ressort behoord hebbende, zijn bij vier andere ressorten ingedeeld, toen 1°. October 1886 de opleiding der vereenigde kweekelingen tot het inlandsch leeraarsambt opgedragen werd aan den Hulpprediker van Tomohon. Desaangaande is in het bericht over 1886 het noodige gezegd. Ratahan telt zeventien gemeenten, Tanawangko achttien, Ajermadidi vier en twintig, Tondano acht en twintig, terwijl tot Maoemby gerekend worden te behooren drie en dertig gemeenten. Bij de verdeeling is men te rade gegaan met de afronding van Districten en Afdeelingen en de ligging der plaatsen onderling. De Hulppredikers bezoeken de gemeenten van hun ressort geregeld , en zoo vaak als dit met omstandigheden en werkzaamheden bestaanbaar is.

In ieder ressort zijn eenige inlandsche leeraars werkzaam. Ieder hunner ziet zich eene bepaalde afdeeling in het ressort, aangewezen. Zij hebben de zorg voor een bepaald aantal gemeenten, dat grooter of kleiner is, al naarmate de getalssterkte der inlandsche leeraars in het ressort, de meer of mindere uitgebreidheid der gemeenten, de onderlinge ligging der plaatsen, en wat dies meer zij. De Vereeniging betreurt het overlijden van den oudsten der inlandsche leeraars, W. Hehanussa, le Kema, ressort Ajermadidi. Hij overleed den 17 den December 1887 in den ouderdom van 88 jaren, waarvan hij, Ambonees van geboorte, er 57 in dit land, in dienst der evangelisatie