Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weidenkenden in de gemeente levendig blijft, en zich openbaart in het zenden en opzoeken van kinderen. Ter zelfder plaatse wordt dan des namiddags in de kerk één uur aan die zelfde kinderen gewijd, waar dan allen samenkomen. De deelneming is nog verre van algemeen. Voor een deel is de jeugd, die opkomt, zoowel in den vroegen morgen als in den namiddag, vlottend. Maar ook heeft men geen genoegzaam geschikt personeel, zoodat het weder in deze is: bij gebrek aan beter zich behelpen met het mindere. In elk geval is de arbeid niet vergeefsch. Menig kind verkrijgt eenige verblijdende kennis, weldadige indrukken, levensrichting en gevoelens, die wellicht voor geheel het leven beslissend zijn.

Van elders wordt medegedeeld: «Met het houden van eene kinderkerk werd voortgegaan in de gemeenten, doch alweder werd niet die belangstelling getoond, die wij zouden wenschen. Echter zijn er vele ouders, die gaarne hunne kinderen derwaarts zenden, en onder de kinderen, die geregeld opkomen, treffen wij eene bijbelkennis aan, die verblijdend is.'' Uit hetzelfde rapport nog dit: y Het voorbereidend catechetisch onderwijs, verbonden met zangoefeningen, hield stand, en gaf stof tot blijdschap. Jammer, dat door zoovele meisjes daarvan geen gebruik gemaakt kan worden, omdat zij niet leerden lezen." Nog wordt door denzelfden berichtgever medegedeeld: »De avond- of herhalingsschool moet opgeheven worden, minder uit gebrek aan belangstelling, dan wel omdat men, niettegenstaande herhaalde verklaring, het doel niet begreep, dan wel niet wilde begrijpen. Deze school werd opgericht ten behoeve van hen, die de school verlaten hebbende, het geleerde wilden onderhouden, en ook voor degenen, vooral onder de meisjes, die de schooljaren reeds ontwassen zijn zonder de school bezocht te