Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, en die no^ gaarne wilden leeren lezen. Wij zagen daarvan bij aanvang goede vruchten. Doch toen men jongere meisjes zond, om ze alsdan van de dagschool vrij te hebben, meenden wij, dat deze gelegenheid eer nadeelig dan voordeelig werkte, terwijl er behalve door moerids, door jongens geen gebruik van werd gemaakt."

Uit hetzelfde ressort nog dit: » Met dankbaarheid dient vermeld te worden, dat in het laatste jaar het schoolonderwijs, vooral ook voor meisjes, meer gewaardeerd wordt."

Voorts wordt uit een ander ressort medegedeeld: »Ook de opkomst bij het catechetisch onderricht moest beter zijn. Van enkele gemeenten, kleine, is de opkomst uitmuntend ; maar op grootere plaatsen is die onvoldoende."

Het godsdienstonderwijs is dus nog beneden wat men wenscht. Vele christenen beseffen het nut daarvan voor hunne kinderen niet. En dat is te begrijpen, als men bedenkt, dat een deel der christenen zelf weinig ontwikkeld was en door onverschilligheid allengs minder verstaat en begrijpt van de dingen, die het Koningrijk Gods aangaan. Zóó wordt het vaak aan het goeddunken der kinderen van jeugdigen leeftijd of reeds meer gevorderd in jaren, vooral als 't jonge lieden geworden zijn, overgelaten, of zij willen deelnemen aan het catechetisch onderwijs of niet. Wel te waardeeren is het, dat niet zelden belangstellende gemeenleleden, oprecht geloovigen, ten deze doen wat ouders verzuimen. De opzoekende liefde, die tracht te behouden en terecht te brengen, was en is menig kind ten zegen.

Voorts, het in 't geheel niet, of slechts kort, of ook ongeregeld schoolgaan oefent nadeeligen invloed op de catechisatiën voor jeugdigen en jonge lieden. Men leerde niet lezen, men verstaat 't Maleisch niet, het verstand