Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Zondag, verbant. Waar geest en streven, zoo even geteekend, de bovenhand hebben, is de tegenstand groot, en bestaat gevaar voor steeds verder om zich grijpen van onverschilligheid en geestelijke koudheid. Maar ook dragen maatschappelijke toestanden er toe bij, om de heiliging van den rustdag te belemmeren, en de onderlinge bijeenkomsten der gemeente niet te achten. Wij hoorden hoe de markt ter hoofdplaats van de Kesidentie op Zondag menchen trekt. De "Vereeniging heeft in hare voorgaande berichten meermalen gesproken over het droevig feit, dat in een christenland des Zondags markt gehouden wordt. Ter hoofdplaats verdwijnt daardoor nagenoeg alles wat aan den rnstdag herinnert. De kerkgangers verliezen zich tusschen de wetnelende menigte, die koopt en verkoopt, of ook rondslentert zonder doel, gemakkelijke prooi voor veel, dat de goede zeden bederft. De dagelijksche markt wordt ook des Zondags te Tondano gehouden. Ook dadr komen op dien dag lieden van elders; velerlei vreemde oosterlingen stallen hunne waren uit, en ook voor de allereerste levensbehoeften wordt het noodige aangebracht. Dat, de passar te Tondano des Zondags aanmerkelijk minder levendig is, dat de marktgangers voor een goed deel niet behooren tot de inwoners, dat de christelijke gemeente voortdurend stilzwijgend protest aanteekent tegen den Zondagschen passar, wijl scharen van kerkgangers die moeten voorbijtrekken, dat alles kan het voortbestaan van de markt op den Zondag niet wettigen, noch den schadelijken invloed daarvan keeren. De markt wordt gehouden in de morgenuren, en loopt gewoonlijk af als de godsdienstoefening geeindigd is. Aantrekkelijk is die plek voor een zeker deel der jongelingschap, dat daar de morgenuren rondslentert, zeker niets goeds, maar wel veel kwaads leerende. Dat die toestand wel mag