Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gebrek aan ware liefde. De band, die velen bindt, werd meer gelegd ter bevrediging van natuurlijke begeerten, dan uit reine liefde. Maar ook vele ouders dragen de schuld van het verwoest huwelijksgeluk hunner kinderen, waar zij hen, wegens stoffelijke redenen, tot een huwelijk dwingen, zonder dat er van liefde sprake is. Het kan niet anders, dan waar de echtverbintenis op zulke losse schroeven rust, ook die band nog spoediger verbroken is dan die gelegd werd."

De bediening des Heiligen Avondmaals had overal zooveel mogelijk geregeld plaats. In den loop van het verslagjaar werd weder een aanzienlijk aantal op belijdenis des geloofs tot lidmaten der gemeente aangenomen. Wij zullen niet zeggen, dat allen wel onderwezen mochten heeten. Wat boven over de waardeering van en het deelnemen aan het voorbereidend onderwijs tot het lidmaatschap is opgemerkt, doet voldoende bevroeden, dat niet alle nieuwe leden der gemeente verblijdende kennis bezaten. Van een goed deel mag evenwel getuigd worden, dat zij voldoende kennis hadden verzameld; laat ons hopen, dat, zoo niet allen, hoe zou dat ook mogelijk zijn? dan toch de meesten wisten wat zij deden, in oprechtheid des harten belijdenis des geloofs aflegden, den Heer Jezus Christus voor zichzelven aannamen als hunnen Zaligmaker en Heer, en zichzelven aan Hem overgegeven hebben, om door Hem gezaligd te worden. Zij het ook, dat de gemeenten en hare voorgangers van eenigen droefheid zullen ondervinden, van de roeesten hopen wij, dat zij hunne belijdenis door een' godvruchtigen wandel zullen bevestigen en versieren.

De opkomst bij de avondmaalsvieringen is over het algemeen groot. Betrekkelijk slechts weinigen, die uit onverschilligheid den gewijden disch des Heeren minach-