Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, en opzettelijk de bediening des Avondmaals niet bijbijwonen. Ongetwijfeld vindt men onder de christenen de zoodanigen, die uit sleur of gewoonte, oftewel uit een zeker bijgeloof, trouw zijn als die plechtigheid bediend wordt. Maar voor een zeer groot deel van onze gemeenten mogen wij hopen, dat zij het Avondmaal vieren met waarachtig gevoel, in ootmoed, in oprecht en eenvoudig geloof, met kinderlijke blijdschap en dankbaarheid, met een biddend hart, en daarom een' zegen wegdragen van de tafel des Nieuwen Ver^onds, door vernieuwde gemeenschap met Christus. Tot eene waardige viering der plechtigheid worden de gemeenten op zeer vele plaatsen, door onderscheidene werkzaamheden voorbereid, en dat niet zonder verblijdende uitkomst. Bijeenkomsten, opzettelijk daartoe belegd, worden dan gehouden, 't zij van de gemeente als zoodanig in het bedehuis, 't zij van de leden van den kerkeraad met hunne bijstanders en helpers, tot bespreking van wat behoort gedaan te worden, tot regeling van alles, tot onderlinge opwekking. In de gewone bijeenkomsten van de onderscheidene vereenigingen, van vrouwen vooral, maar ook van mannen en van jonge lieden wordt alsdan mede gedacht aan de naderende plechtigheid. Men bespreekt den zegen, die tot de gemeente en tot elk harer leden komt, en bidt te samen, dat die zegen met waardig gevoel ontvangen moge worden. Knkele leden, die om eene of andere reden tijdelijk van de avondmaalsviering hadden moeten worden uitgesloten, komen uit zichzelven in de bijeenkomst der gemeente of die der kerkeraadsleden, met erkenning van schuld en .het verzoek om te worden opgenomen in de gemeenschap. Meestal is de komst der zulken verwacht en oorzaak van hartelijke blijdschap. En waar gebleken is in woord en wande), vooral ook in 't ge-