Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is er meer noodig om ook door de viering des Avondmaals eene groote en krachtige deur geopend Ie zien? Maar is het overal zóó? Zeker niet overal. Wellicht zelfs zijn er enkele gemeenten waar de plechtigheid gevierd wordt zonder nadere voorbereiding, dan die gewoonlijk kerkelijk pleegt te geschieden. Doch wij meenen vrijmoedig te mogen zeggen, dat in verreweg de meeste gemeenten, op de beschreven of dergelijke wijze, de viering des Heiligen Nachtmaals voorbereid wordt en plaats heeft. Er gaat zegen van uit, genadige, blijvende zegen, blijkbaar in toenemend werkdadig Christendom, in christelijk leven, in de blijdschap des geloofs, de levendigheid der hope en de vurigheid der liefde. De gemeenschap met Christus en door Hem met den Yader wordt niet weinig versterkt, blijkbaar in leven en in sterven.

En de enkele gebeenten ? Deelen al de leden in den zegen, zoowel der voorbereidende werkzaamheden als in dien der viering van de plechtigheid? Hoe zou dat kunnen ? In zekere mate willen wij hopen, dat dit wel het geval is. Maar naar de meerdere of mindere vatbaarheid, naar de mate des geloofs, is ook de zegen verschillend. Als tegenstand zouden wij willen aanmerken onverschilligheid, sleur en gewoonte, bijgeloovige verwachtingen, of ook bij enkelen minachting van den gewijden disch des Heeren. Wij zouden zoo gaarne alleu oprecht geloovig zien deelnemen aan die plechtigheid, en 't bedroeft ous, als wij van sommigen moeten vreezen, dat zij zonder geloof aanzitten.

Het bovenstaande bracht ons op het gebied des inwendigen christelijke» levens. Wij mogen ook in dit Bericht niet zwijgen van de voortgaande ontwikkeling van het christelijk, kerkelijk en gemeentelijk leven der