Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij lezen te samen de Bijbelsche geschiedenis, helpen en steunen elkander in het dagelijksch leven en tot getrouwheid in de bijwoning van den openbaren eeredienst. Z 66 ontkiemt gemeentelijk leven; zoo wordt dat onderhouden en bevestigd. Z 66 komt het Godsrijk steeds meer onder ons volk , en worden zijne zegeningen allengs meer verspreid.

Bovendien worden op vele plaatsen, laat ons zeggen, in vele ressorten, ter bevordering van een' opgewekten, christelijken geest, en van krachtige werkzaamheid in de gemeenten, door de inlandsche leeraars bijeenkomsten gehouden met de ouderlingen en diakenen en verdere helpers in de gemeente, onder hunne leiding. Over het algemeen zijn die bijeenkomsten wel gewild en gezegend. Over het algemeen getroost men zich gaarne de moeite van daarvoor eenjgen afstand te paard of te voet af te leggen. De vrucht van deze samenkomsten moet zijn, om door onderwijs en opwekking bedoelde broeders tot eene krachtige kern in de gemeente te vormen, en door hen zooveel te meer op de gemeenten te werken. Dat die vrucht niet kan uitblijven, is openbaar. Reeds doet die zich in menigerlei opzicht kennen. Het gemeentebewustzijn, en daarmede gepaard gaande zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, worden daardoor opgewekt, levendig gehouden en versterkt, te meer, omdat de gemeente als zoodanig haar deel erlangt aan die samenkomsten door openbare werkzaamheden te haren nutte.

Overigens, de Minahassagemeenten geven te aanschouwen, dat in Christus alléén kracht heeft het geloof door de liefde werkende. Dat onze christenen liefde weten te beoefenen, het is in dit Bericht reeds op verscheidene plaatsen als van zelf aan den dag gekomen. Zij betoonen hunne liefde door daden, werken en gaven. Reeds