Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zagen wij, hoe He liefde bezig is het verlorene te zoeken, het verdwaalde terecht te brengen, zegen te verspreiden rondom zich. Werken der liefde mogen heeten: beschikbaarstelling van persoon en beurs voor het bouwen van kerken, of tot den aanmaak van kerk- en schoolmeubelen, of ook tot de aanschaffing van lampen, gordijnen, enz. in het bedehuis. En gaven? O, de Minahassa in het algmeen zou meer kunnen doen voor de zending in het algemeen, onderling Hulpbetoon, kerk en gemeente. Maar van enkele gemeenten mogen wij veronderstellen, dat de Heer zal getuigen: «Zij hebben gedaan wat zij konden." Aangaande dit alles, wat hooge vermelding verdient, willen wij kort zijn, om de grenzen van een Bericht als dit niet nog verder te overschrijden. Wij mogen veronderstellen, dat voorgaande Berichten daarop voldoend licht hebben doen vallen.

Waar wij nu op al wat van opgewekt christelijk godsdienstig leven getuigt, op die veelzijdige werkzaamheid der gemeenten, op de steeds voortgaande doorwerking van den heiligenden invloed des Christendoms een'blik werpen, daar dankt onze ziel den Vader der lichten, dat Hij ons in en door dat alles eene groote, krachtige deur heeft geopend.

Eenigermate met weerzin wenden wij ons oog naar wat belemmerend in den weg treedt, en met een zucht erkennen wij: # en er zijn vele tegenstanders." Het lust ons niet, dit in het breede te aanschouwen te geven. Laat ons slechts aanstippen. De maatschappelijke toestanden, waaronder ons volk verkeert,, zijn niet zelden belemmerend voor de vrije ontwikkeling van den enkelen christen of ook van eenige gemeente, en in 't algemeen voor de doorwerking van de christelijk-godsdienstige beginselen in het dagelijksch leven en het onderling