Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hunnen tijd, en recht doe wedervaren aan persoonlijkheden en nationaliteiten.

Het is mij, na met deze verschillende methoden proeven genomen te hebben, voorgekomeu, dat de laatste boven de vooraf genoemden de voorkeur verdient. Ik heb haar sedert eenige jaren bij mijn onderwijs toegepast. Het kwam er dan voor mij niet op aan, het tegenwoordige veld in zijn geheel te overzien en te doorloopeu. Ik kon en moest mij bepalen tot gedeelten, die leerzaam in zich zeiven eu vruchtbaar ter toepassing, de noodige verscheidenheid opleveren, om den leerliug, waar dit later als zendeling van hem gevorderd zal worden, of hij zich daartoe uit zich zeiven gedrongen gevoelt, in staat te stellen de methode op eenig ander zendinggebied toe te passen.

Van deze behandeling der geschiedenis, voor zoo verre zij betreft den schriftelijken arbeid, die daaraan ten grondslag ligt, wensch ik enkele proeven te geven. Ik kies daartoe voor ditmaal:

De Zending der Portugeezen in Japan.

De geschiedenis der zending in Japan is in vele opzichten leerzaam. Opgeschoten als een wonderboom, ging zij te gronde, als gevolg van de wereldgezindheid, den naijver en de verdeeldheid van hare vertegenwoordigers, bij gebrek aan eenvoudigheid en zuiverheid in de voorstelling van het Evangelie.

Het is bekend, dat de Portugeezen gewoon waren in de door hen veroverde of gekoloniseerde landen kerken te stichten en, gesteund door tal van geestelijken, het Christendom, naar hunne opvatting en belijdenis te verbreiden. Zoo deden zij in de Molukken, waar zij reeds sedert het begin der 16 1 * 8 eeuw vasten voet hadden verkregen