Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tusschen de jaren ] 536 en 154 -0 stichtte antonio gonzalvo , een hunner aanvoerders, een seminarie te Ternate, toen reeds de zetel van de Portugeesche Regeering. Dit seminarie moest strekken om knapen, met bijzonderen aanleg bedeeld, uit verschillende natiën op te leiden tot predikers, die het Evangelie, ieder in zijne eigene taal en onder zijne eigene landgenooten zouden verkondigen, als zij den mannelijken leeftijd bereikt hadden. Het verwierf later in hooge mate de goedkeuring van het concilie van Trente.

Een soortgelijk seminarie, dat van «het Heilig geloof" (de santa fé) was door galvano te Goa gesticht, en van daar gingen de eerste pogingen uit om het Christendom in Japan over te planten. Een Japansch jongeling, angek , (Angiro) genaamd was op een Portugeesch schip gekomen en naar Goa overgebracht, alwaar hij door den bisschop gedoopt werd en daarbij den naam ontving van Paulus van 't Heilig geloof, blijkbaar naar dien van het seminarie, waarin men hem zal hebben opgenomen. Omstreeks dien tijd was daar de bekende zendeling franciscüs xaverius , en daar de jongeling met veel gemak het Portugeesch had aangeleerd, begreep de zendeling, dat dit voor hem eene aanwijzing was om naar Japan te reizen, vergezeld van voornoemden Anger en twee andere Portugeesche zendelingen.

Den 15 den Augustus 1549 landden de reizigers, na eene avontuurlijke reis, op een Chineesch schip, te Cangoxima, de geboorteplaats van Anger. Deze had eenige formulieren en gebedeu in het Japansch vertaald, en diende den zendeling verder als tolk.

De aankomst der Portugeezen wekte in Japan groote verbazing en nieuwsgierigheid, en Anger, door een' der koningen, dien van Saxuma, ontboden, gaf z 66 hoog