Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op van de macht en beschaving der Portugeezen, dat hun daardoor een zeer gunstige ontvangst bereid werd, zoodat xaverius en zijne metgezellen gelegenheid vonden het Christendom te prediken. Er bestaan bij verschillende schrijvers van dien tijd uitvoerige berichten omtrent die prediking, grootendeels ontleend aan de brieven der Jezuiten en aan de reisverhalen van de pinto , een beroemd Portugeesch reiziger. Deze berichten gewagen van tal van wonderen, door xaverius verricht. Hij zou melaatschen en andere zieken genezen, zelfs dooden opgewekt en de gave der talen in zoodanige mate bezeten hebben, dat hij iedereen in zijne eigene taal toesprak. Xaverius zelf heeft in zijne brieven van zulke daden nooit gewag gemaakt, en wij kunnen deze dan ook laten rusten. Omtrent zijne prediking en de wijze, waarop die ontvangen werd hebben wijnmeer betrouwbare mededeelingen.

Aanvankelijk won hij eenige bekeerlingen, en in zijnen bekenden ijver besloot hij naar de hoofdstad van Japan, Miaco te reizen. Op dezen tocht, dien hij als pelgrim, in schamele kleeding, barrevoets, in een' zeer kouden winter volbracht, verdroeg hij den spot van het gemeene volk en de grootste ontberingen. Te Miaco aangekomen vond hij de stad bijna verwoest door een' burgeroorlog, zoodat hij genoodzaakt was, zich naar het eiland Firando te begeven, waar de Portugeezen reeds een' voordeeligen handel dreven. Daar werd hij dan ook gunstig ontvangen, en naardien hij intusschen geleerd had, dat hij door een armoedig voorkomen bij de bevolking slechts spot en smaad ontmoette, besloot hij zich nog eens naar de stad Amangoetsji, op den weg naar Miaco, te begeven, doch nu in deftig gewaad, gebruik makende van aanbevelingsbrieven van den Portugeeschen onderkoning van Indië en van den Gouverneur van Malacca,