Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klonk, spotten velen met de leerstukken, terwijl het grauw en de kinderen hen nabauwden en gekstekende hunne kromme taal herhaalden. Enkelen noodigden hen aan hunne huizen en zochten nader onderricht.

De prediking van xaverius was eenvoudig. Hij begon met de schepping, //leerde dat een drie-eenig God alles uit niet maakte; dat Gods Zoon in de volheid des tijds de menschelijke natuur aannam, aan het kruis stierf, begraven werd, opstond en ten hemel voer, van waar Hij ten jongsten dage verwacht werd, ten einde levenden en dooden te oordeelen." (1)

Zijne beide metgezellen gingen verder. Terwijl zij het meeste gewicht legden op Jezus .wonderen, leerden zij hunne toehoorders het kruis slaan, in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen geestes, en het bidden van den rozenkrans. Anderen maakten gebruik van de beeltenis van Maria en het kindeke Jezus, en noemden den engel Michael den beschermengel van Japan.

Een andere Jezuit hing den gedoopten een kruis om den hals, vereerde ieder een' rozenkrans en een agnus Deï (lam Gods), zijnde een gewijd stukje was, waarop aan de eene zijde de naam Jezus in een' doornenkrans, op de andere drie spijkers zijn afgedrukt, welk laatste, volgens de geschiedschrijvers, grooten opgang maakte bij een deel der bevolking.

Sommige Jezuiten brachten de geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament op rijm, die dan als liederen op de hooge feesten en bij plechtige ommegangen (processies) gezongen werden. Zoo hadden zij ook hunne

(1) Zie vooral arnoldus montanus , gedenkwaardige gezantschappen der Oost-Indische maatschappij, enz. 't Amsterdam, bij jacob meurS, 1669, fol. 221, en ook valkntijn , O. en N.O.-lndië D. V., 2de Stuk, Bijzondere zaken van Japan.